logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Živý odkaz Jána Amosa Komenského

„S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“´(Ján Amos Komenský)
Osobnosť Jána Amosa Komenského patrí k výrazným postavám českej i svetovej kultúry. Celé jeho filozofické, teologické i vychovávateľské dielo má slúžiť k ľudskej prirodzenosti a má zabezpečiť človeku optimálny životný rozvoj. Na otázku ,,Prečo bol Ján Amos Komenský veľkou osobnosťou našich dejín“ odpovedala aj žiačka Základnej školy Hertník, Vanesa Bortníková, ktorá si v celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaži vybojovala krásne 3. miesto svojou úvahou na túto tému. Téma 19. ročníka súťaže ,,Komenský a my“ bola venovaná 430. výročiu narodenia Komenského. Naskytla sa tak výnimočná príležitosť pripomenúť žiakom i pedagógom odkaz tohto polyhistora, ktorý má miesto v českej i slovenskej histórii a jeho život i dielo tak nadobúdajú európsky, svetový i všeľudský rozmer. Na živý odkaz Jána Amosa Komenského je dôležité upozorniť v súvislosti s jeho nadčasovým významom. Tento človek našiel cestu, ktorú ponúkol celému svetu. Tou cestou je vzdelanie, ktoré dáva človeku slobodu a možnosť kvalifikovane rozhodovať o sebe a iných. Súťažné práce hodnotila odborná porota zložená z pedagógov vysokých škôl na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Učitelia, ktorí žiakov na súťaž pripravovali, mali za úlohu primeraným spôsobom žiakom sprostredkovať odkaz tohto vzdelanca, jeho život, dielo, aby tak vytvorili dostatočný priestor pre otázky žiakov a ich následné zamyslenia. Tak sa aj sami podieľali na zapojení do súťaže. Pani učiteľka Mgr. Edita Kvokačková získala v súťaži Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Z úspechov na celoslovenskej úrovni sa obe veľmi tešia. „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Toto sú slová J. A. Komenského, ktoré majme na pamäti aj my, pedagógovia! Vzbudzujme v našich žiakoch nehasnúcu túžbu po vzdelaní a formuje tak ich osobnosť nielen po odbornej, no hlavne po ľudskej stránke!
                                                                                                                                                                                             Mgr. Edita Kvokačková

Predchadzajúci článok

Ďalší článok