logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Zápis do 1. ročníkaInformácie a pokyny pre zákonných zástupcov

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

F Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a to iba na jednu školu.

F Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno oslobodiť nikoho. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Má však právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo školského obvodu.

F Neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa považuje v zmysle §37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšku 331,94 €.

F Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predkladá:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
 • rodný list dieťaťa,
 • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa

F Základná škola v súlade §20 ods. 4 zákona 3. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje osobné údaje o dieťati, t. j. :

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
 • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov dieťaťa

F V prípade žiadosti o zaradenie dieťaťa do špeciálnej triedy zákonný zástupca predkladá aj informácie o zdravotnom stave dieťaťa. Tieto údaje spracúva v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

F Možnosť predčasného nástupu do školy

Úroveň vývoja každého dieťaťa je individuálnou záležitosťou. Môže sa pokojne stať, že potrebnú zrelosť dosiahne dieťa ešte pred dovŕšením 6. roku veku. Možnosť predčasného nástupu do základnej školy je určená deťom s predčasne rozvinutými školskými povinnosťami. Rodič je ale povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

F Odklad školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

F Dôvody na odklad školskej dochádzky

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
 • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa  obliekať, obúvať,
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
 • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé…

F Individuálne vzdelávanie

Žiakovi, ktorý pre svoj zdravotný stav nemôže dochádzať do školy, môže riaditeľ školy povoliť individuálne vzdelávanie na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. K žiadosti je potrebné priložiť vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie žiaka zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania v rozsahu najmenej dvoch vyučovacích hodín týždenne. Zákonný zástupca žiaka je povinný vytvoriť učiteľom , ktorí zabezpečujú individuálne vyučovanie, podmienky na túto činnosť.

F Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa kmeňovej školy (t. j. v školskom obvode podľa trvalého bydliska) o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky, škola dieťa zapíše do 1. ročníka a riaditeľ školy následne vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Kmeňová škola so zákonným zástupcom dohodne podmienky vzdelávania v zahraničí. Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy po jeho príchode do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi názov a adresu školy riaditeľovi kmeňovej školy.

FPri zápise detí do 1. ročníka bude základná škola zisťovať, ktorý povinne voliteľný predmet (etická výchova alebo náboženská výchova) bude dieťa navštevovať od 1. ročníka.

Čo by mal budúci prváčik vedieť?

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky,
 • správne vyslovovať všetky hlásky,
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi,
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy,
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu,
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku,
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
 • orientovať sa v priestore, vedieť, kde je „vpredu“, „vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

T. Beňová: Chystajte ma do školy (IRIS, 1997)

 • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska,
 • vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu,
 • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy,
 • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy,
 • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky,
 • poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú,
 • šetrne zaobchádzať s predmetmi,
 • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti,
 • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové,
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni,
 • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie,
 • poznať znaky ročných období,
 • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode,
 • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá,
 • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie,
 • poznať vlastnosti piesku, hliny, kameňa, snehu, ľadu, vody, základné javy neživej prírody, správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor…).Predchadzajúci článok

Ďalší článok