logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Pokyny k zápisu do 1. ročníka
Možnosť vyplnenia prihlášok v škole
1. Zákonní zástupcovia prídu spolu so svojim dieťaťom do školy, kde si budú môcť vyplniť prihlášku na mieste, na zverejnenom tlačive.
2. Zákonní zástupcovia spolu s deťmi a pedagogickými zamestnancami, ktorí sa zúčastňujú na zápise, budú dodržiavať aktuálne účinné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
3. Pedagogický zamestnanec overí údaje v prihláške podľa rodného listu a občianskych preukazov, zákonní zástupcovia ju v škole podpíšu.
Ako bude prebiehať ďalšia možnosť zápisu?
1. V prípade, ak nemáte možnosť zúčastniť sa zápisu do 1. ročníka v daný deň, ďalšia možnosť je vytlačiť dokumenty zo stránky školy, (alebo si ich vyzdvihnúť v škole), vypísať ich a prísť spoločne s dieťaťom v určených dňoch na zápis do školy.
V prípade, že Vaše dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní od septembra 2023 v materskej škole (tzv. odklad), je potrebné túto dôležitú skutočnosť uviesť v poznámke na konci prihlášky! Je potrebné zapísať aj deti, ktoré budú v predprimárnom vzdelávaní pokračovať v materskej škole. V takomto prípade je potrebné, aby rodičia absolvovali vyšetrenie v CPaP.
Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 1. 1. 2022 sa na prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov!
2. V prípade, ak nemôže prísť na zápis jeden z rodičov dieťaťa, je potrebné doniesť splnomocnenie, že sa rodič zápisu nemôže zúčastniť.
Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:
• jednému z rodičov bolo obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv,
• jeden z rodičov nie je schopný podpísať sa (vyžaduje sa o tom potvrdenie lekára),
• vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (rodič predloží písomné vyhlásenie),
• ak sa rodičia na tom dohodli (rodičia predložia písomné vyhlásenie).
Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD):
Podmienky zápisu upravuje § 19, 20 a 60 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov:
• Na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD) sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2023 a dosiahnu školskú spôsobilosť.
• Ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, a to na základe: písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
• Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, k žiadosti musí predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
Základná škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 20 ods. 4 školského zákona.
a) osobné údaje o dieťati v rozsahu
• meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
• dátum a miesto narodenia,
• adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
• rodné číslo,
• štátna príslušnosť,
• národnosť,
b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
• titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
• adresa bydliska a druh pobytu,
• kontakt na účely komunikácie.
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2023. Rozhodnutie sa doručuje obom zákonným zástupcom. Ak sa dohodnú, že rozhodnutie možno doručiť len jednému, predložia o tom škole písomné vyhlásenie.
Prílohy:
  1.  

    Download (PDF, 605KB)

Predchadzajúci článok

Ďalší článok