logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Zápis detí do MŠ

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠK. ROK 2022/2023

Zápis detí do materskej školy v ZŠ s MŠ Hertník pre školský rok 2022/2023

sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí v termíne

od 2. mája 2022 do 27. mája 2022.

Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

K žiadosti je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.

Tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť:

osobne na sekretariáte v budove ZŠ

elektronicky na webovej stránke školy: www.zshertnik.sk

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude vydané

                         zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna 2022.

Download (PDF, 222KB)

 

 

Predchadzajúci článok