logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠK. ROK 2023/2024

Zápis detí do materskej školy v ZŠ s MŠ Hertník pre školský rok 2023/2024

sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí v termíne

od 1. mája 2023 do 31. mája 2023.

Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

K žiadosti je potrebné predložiť aj  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj  údaj o povinnom očkovaní.

 

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke školy.

Tlačivá – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a Písomné vyhlásenie si môžete vyzdvihnúť:

osobne na sekretariáte v budove ZŠ

elektronicky na webovej stránke školy: www.zshertnik.sk

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

     Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude vydané

                               zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna 2023.

Príloha 1:

Download (PDF, 221KB)

Príloha 2:

Download (PDF, 467KB)

Ďalší článok