logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠK. ROK 2021/2022

Zápis detí do materskej školy v ZŠ s MŠ Hertník pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí v termíne

od 3. mája 2021 do 28. mája 2021.

 

Zápis bude prebiehať prostredníctvom podania písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

K žiadosti je potrebné predložiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré musí obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní.

Tlačivo – Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť:

  1. osobne na sekretariáte v budove ZŠ (za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení)
  2. elektronicky na webovej stránke školy, viď: Príloha A

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predkladá spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

K žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

  1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  3. informovaný súhlas zákonného zástupcu

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy bude vydané zákonným zástupcom najneskôr do 15. júna 2021.

Príloha A:

Download (PDF, 222KB)