logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Základná škola s materskou školou Hertník, Hertník 61, 086 42  Hertník

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

 pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční

bez osobnej prítomnosti detí a rodičov

v termíne od 12. apríla do 30. apríla 2021

Zápis prebieha podaním prihlášky:

 • Prostredníctvom elektronického formulára (formulár na stiahnutie na www.zshertnik.sk) a následným odoslaním na e-mail: zshertnik@zshertnik.sk
 • Papierovou formou – formulár si môžete vyzdvihnúť osobne v MŠ. Po vyplnení a podpísaní zákonnými zástupcami je potrebné ho doručiť na sekretariát v budove ZŠ (alebo vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na oplotení pri vstupe do budovy ZŠ).

Všetky kontakty budú prebiehať za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, a to iba na jednu školu.

Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno oslobodiť nikoho. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Má však právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo školského obvodu.

Základná škola v súlade § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje osobné údaje o dieťati a zákonných zástupcov detí, t. j. :

 • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, informácia o fyzickom a duševnom zdraví, mentálnej úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky
 • meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu (adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu), kontakt na účely komunikácie

 

 • Možnosť predčasného nástupu do školy

Úroveň vývoja každého dieťaťa je individuálnou záležitosťou. Môže sa pokojne stať, že potrebnú zrelosť dosiahne dieťa ešte pred dovŕšením 6. roku veku. Možnosť predčasného nástupu do základnej školy je určená deťom s predčasne rozvinutými školskými povinnosťami. Rodič je ale povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 • Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa kmeňovej školy (t. j. v školskom obvode podľa trvalého bydliska) o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky, škola dieťa zapíše do 1. ročníka a riaditeľ školy následne vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Kmeňová škola so zákonným zástupcom dohodne podmienky vzdelávania v zahraničí. Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy po jeho príchode do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi názov a adresu školy riaditeľovi kmeňovej školy.

Pri zápise detí do 1. ročníka bude základná škola zisťovať, ktorý povinne voliteľný predmet(etická výchova alebo náboženská výchova) bude dieťa navštevovať od 1. ročníka.

 

 • Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

 

 • Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

 • písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
 • informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

 

 • Rozhodnutie o prijatí

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021.

Príloha: Prihláška

Download (DOCX, 30KB)