logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov
V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
✅ Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
✅ Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno oslobodiť nikoho. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Má však právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo školského obvodu.
✅ Osobná prítomnosť detí pri zápise sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
✅ Základná škola v súlade § 11 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje:
a) osobné údaje o dieťati v rozsahu:
– meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
– dátum a miesto narodenia,
– adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava (ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu),
– rodné číslo,
– štátna príslušnosť,
– národnosť
b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
– titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
– adresa bydliska a druh pobytu,
– kontakt na účely komunikácie.
✅ Podpisy zákonných zástupcov
Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.
✅ Možnosť predčasného nástupu do školy
Úroveň vývoja každého dieťaťa je individuálnou záležitosťou. Môže sa pokojne stať, že potrebnú zrelosť dosiahne dieťa ešte pred dovŕšením 6. roku veku. Možnosť predčasného nástupu do základnej školy je určená deťom s predčasne rozvinutými školskými povinnosťami. Rodič je ale povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
✅ Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR
Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa kmeňovej školy (t. j. v školskom obvode podľa trvalého bydliska) o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky, škola dieťa zapíše do 1. ročníka a riaditeľ školy následne vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Kmeňová škola so zákonným zástupcom dohodne podmienky vzdelávania v zahraničí. Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy po jeho príchode do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi názov a adresu školy riaditeľovi kmeňovej školy.
✅ Pri zápise detí do 1. ročníka bude základná škola zisťovať, ktorý povinne voliteľný predmet (etická výchova alebo náboženská výchova) bude dieťa navštevovať od 1. ročníka.
✅ Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
✅ Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi, aby dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:
– písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
– písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,
– informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
✅ Zápis papierovou formou
Zákonný zástupca si vyzdvihne prihlášku v listinnej podobe (tlačivo 014 MŠVVaŠ SR) osobne na sekretariáte v ZŠ s MŠ Hertník, alebo si ju stiahne z webového sídla www.zshertnik.sk
Po vyplnení a podpísaní prihlášku doručí podľa pokynu riaditeľky školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.
✅ Rozhodnutie o prijatí
O prijatí na základné vzdelávanie do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2022.
Prihlášku si môžete stiahnuť tu:  https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4821

Predchadzajúci článok

Ďalší článok