logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Základná škola Hertník na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Premýšľali ste niekedy nad tým, že výchovou a vzdelaním je možné zmeniť svet? Predstavte si, že Ján Amos Komenský to zvládol vďaka svojej múdrosti, ktorú čerpal z kníh. Veď ako sám povedal: „S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.“  Práve týmito slovami začína svoju úvahu na tému: ,,Prečo bol J. Amos Komenský významnou osobnosťou našich dejín“ žiačka Základnej školy Hertník – Vanesa Bortníková, ktorá sa v celoslovenskej súťaži ,,Komenský a my“ umiestnila na krásnom 3. mieste. Dňa 9.11.2022 sa spoločne s pani učiteľkou Mgr. Editou Kvokačkovou vybrali navštíviť Pedagogickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde prebiehalo slávnostné ocenenie všetkých súťažných prác. Práce hodnotili a ceny odovzdávali  pedagógovia slovenského jazyka, ale i výtvarného umenia, keďže súťaž mala okrem literárnej zložky aj výtvarnú.  Úspech na pôde fakulty bol dvojnásobný, keďže pani učiteľka získala v súťaži Cenu rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Obe sa z celoslovenského úspechu veľmi tešia.  Ocenení žiaci si mohli pozrieť priestory fakulty, učebne či univerzitnú knižnicu. Pre verejnosť boli sprístupnené aj všetky víťazné literárne a výtvarné práce žiakov základných a stredných škôl. Živý odkaz Komenského vyjadrujú i nasledujúce slová: „Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“ Slová J. A. Komenského, ktoré majme na pamäti aj my, pedagógovia! Vzbudzujme v našich žiakoch nehasnúcu túžbu po vzdelaní a formujme tak ich osobnosť nielen po odbornej, no hlavne po ľudskej stránke!

Mgr. Edita Kvokačková