logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Výsledky volieb zákonných zástupcov žiakov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Hertník

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z. z sa uskutočnili voľby zákonných zástupcov žiakov do Rady školy pri ZŠ s MŠ  Hertník dňa 28.09.2022.
Z celkového počtu 192 oprávnených voličov bolo prítomných na voľbách 118 voličov. Platných hlasovacích lístkov bolo 118.
Výsledky volieb:
1. Ing. Jozef Cenký, PhD. – 25 platných hlasov
2. Slávka Kurtyová – 24 platných hlasov
3. Mgr. Alena Prokopovičová – 22 platných hlasov
Ďalšie poradie : počet hlasov
Mgr. Slavomír Straka 13
Mgr. Monika Hatalová 12
Mgr. Jana Kašpriková 10
Mária Kundrátová 7
Bc. Terézia Tilická 5
Aneta Olšavská 0
Členmi rady školy za rodičov žiakov na funkčné obdobie 2022/2026 sa stávajú:
1. Ing. Jozef Cenký, PhD.,
2. Slávka Kurtyová,
3. Mgr. Alena Prokopovičová.