logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Vnútorný pokyn riaditeľky školy upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania základnej školy od 2. 9. 2020

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy

 

 • Prevádzka základnej školy bude od 6.45 hod. do 16.00 hod.

 

Povinnosti zákonného zástupcu

 

 • Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do školy a pri odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do školy zákonný zástupca odovzdá písomné vyhlásenie a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok bude dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do školy má povinnosť podpísať Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.
 • Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky (je možné, aby si náhradné rúško v ochrannom obale nechali v škole).
 • Rešpektuje odovzdávanie a vyzdvihnutie dieťaťa bez možnosti vstupovania do priestorov školy.

 

Opatrenia ZŠ pri prevencii nákazy COVID-19

 

 • Opatrenia smerujú ku implementácii odporúčaní ÚVZ a sú založené na princípe ROR: Rúško, Odstup, Ruky
 • ZŠ bude vykonávať každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty všetkých detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy a dezinfekciu rúk. V prípade podozrenia na ochorenie (nie len na COVID -19) dieťa nepreberie.
 • Žiak si po vykonaní ranného filtra umyje ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami a odchádza do svojej triedy.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Aktivity budú organizované tak, aby žiaci väčšiu časť dňa trávili vonku v areáli školy či mimo nej, kde budú vykonávať aj telesno-výchovne aktivity.
 • Základná škola bude opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • V čase od 2. 9. 2020 – 14. 9. 2020 je používanie rúšok pre žiakov 1. – 4. ročníka v triedach počas vyučovania odporúčané, ale v ostatných priestoroch povinné.
  Pre žiakov 5. – 9. ročníka je používanie rúšok povinné počas celého výchovno-vyučovacieho procesu.
 • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov bude organizované tak, aby kontakty boli minimalizované medzi skupinami, jednotlivcami vrátane zamestnancov školy.
 • Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné pre žiakov či pedagogických zamestnancov.
 • Priestory školy, hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri, šatňové, vstupné priestory, dotykové plochy kľučiek, vypínače, zábradlia a ich okolie sa budú dezinfikovať najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane.
 • Toalety budú vybavené dezinfekčným mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sa nebudú používať a budú odložené.
 • Smetné koše budú bez vrchného uzáveru koša, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri vyhadzovaní odpadu.

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

 

 • Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme
 • Organizácia Školy v prírode a Lyžiarskeho výcviku je možná len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.

 

Školský klub detí

V ŠKD je zabezpečená v jednotlivých triedach v čase od 11.45 – 16.00 hod.

Organizácia stravovania

 

 • Stravovanie bude zabezpečené v jedálni  ZŠ za prísnych bezpečnostných podmienok v bežnej podobe po jednotlivých
 • Stravu bude vydávať personál spolu s čistým príborom. Deti si neodoberajú samy jedlo ani pitie.
 • Príprava a výdaj jedla bude za prísnych hygienických pravidiel.

 

 

 

V Hertníku dňa 27. 8. 2020                                      Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                       riaditeľka školy