logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

USMERNENIE K PREVÁDZKE ŠKOLY od 22. 6. 2020

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje nasledovné zmeny a úpravu opatrení v súvislosti s COVID-19 od 22. júna 2020

 

  • pri novo nastúpených žiakoch (od 22. 6. 2020) ostáva v platnosti povinnosť predložiť pri vstupe do budovy školy vyplnené a podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

Tlačivo stiahnete tu:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol

 

  • za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania je zodpovedný zákonný zástupca žiaka
  • zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň rúško a papierové jednorazové vreckovky
  • zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ do konca šk. r. 2019/2020
  • v dňoch 22. a 23. 6. 2020 bude prebiehať vyučovanie nasledovne:

 

1.- 4. roč. · vyučovanie podľa rozvrhu hodín od 8.05 hod. – 11. 40 hod., prevádzka ŠKD – bez zmien
5. A, 5. B · vyučovanie podľa rozvrhu hodín (1. – 5. hod.), ktorý platil pred mimoriadnou situáciou.

· 6. hodina sa pre 5. A a 5. B ruší.

6. – 9. roč. · vyučovanie podľa rozvrhu hodín (1. – 6. hod.), ktorý platil pred mimoriadnou situáciou

 

 

 

V Hertníku 17. 6. 2020                                                                           Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                                              riaditeľka školy

 

Príloha č. 2 (vyplní rodič)

 

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že dieťa ………………………………………, bytom v ………………………………………………………………………..,
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu,
zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa alebo osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného
mesiaca do priameho styku s osobami, ktoré ochoreli na COVID-19.
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som
sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

V …………………………… dňa ……………….

Meno a priezvisko zák. zástupcu:
Adresa zákonného zástupcu:
Telefón zákonného zástupcu:
Podpis zákonného zástupcu:

Predchadzajúci článok