logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

USMERNENIA A POKYNY k organizačnému zabezpečeniu výchovy a vzdelávania v šk. r. 2020/2021

  • na základe aktualizovaných usmernení MŠVVaŠ a pokynov ÚVZ upravujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v našej škole od 21. 9. 2020 nasledovne:
  • naďalej je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe R-O-R (rúško, odstup, ruky)
  • nosenie rúšok je naďalej je pre žiakov 1. stupňa odporúčané, pre žiakov 2. stupňa, zamestnancov a iné dospelé osoby povinné
  • naďalej realizujeme ranný filter
  • telocvičňa a vnútorné priestory na šport sa do 30. 9. 2020 nevyužívajú
  • rodič zabezpečí pre svoje dieťa dve rúška a hygienické papierové vreckovky
  • po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného opatrenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič
  • VSTUP RODIČOV DO BUDOVY ŠKOLY NIE JE POVOLENÝ!
  • Výber dieťaťa z ŠKD komunikuje rodič s vychovávateľkou.

Ďalší článok