logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Loading Udalosti

« All Events

 • This udalosť has passed.

ZUŠ – prijímacie skúšky

jún 5

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach, Toplianska 144,  086 41  Raslavice

v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje

prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

na školský rok 2018/2019

Termín a miesto konania prijímacích skúšok:

Elokované pracovisko Hertník – 5. jún 2018  v čase od 13:00 do 18:00 v priestoroch ZŠ Hertník

Elokované pracovisko Tulčík – 5. jún 2018 v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch ZŠ Tulčík

ZUŠ Raslavice – 31. máj a 4. jún 2018 v čase od 13:00 do 18:00 v priestoroch ZUŠ Raslavice

Prihláška:

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zákonný zástupca dieťaťa ju vyplní počas talentových skúšok, preto je potrebné mať so sebou rodné číslo dieťaťa.

Základná umelecká škola poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium v hudobnom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov, uchádzača o prijatie na štúdium pre každý umelecký odbor, riaditeľ školy zriaďuje trojčlennú prijímaciu komisiu.

 

Na prijímacích skúškach zisťujeme u detí tieto schopnosti:

Hudobný odbor:

 1. Hudobný sluch (zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, rozoznať výšku tónu)
 2. Rytmické cítenie (tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek)
 3. Spev pripravenej piesne podľa vlastného výberu (detská, ľudová, umelá, …)
 4. Pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

Výtvarný odbor:

 1. Schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania
 2. Stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy
 3. Schopnosť koncentrácie na prácu

Tanečný odbor:

 1. Hudobné a pohybové schopnosti
 2. Telesnú spôsobilosť
 3. Rytmické cítenie

Literárno-dramatický odbor:

 1. Zmysel pre rytmus
 2. Prednes pripravenej básne alebo prózy
 3. Hlasové dispozície, čistota reči

Mgr.art. Martin Franek

riaditeľ školy

V Raslaviciach  dňa 30. apríla 2018

Podrobnosti

Dátum:
jún 5