logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Testovanie PISA

Medzinárodné testovanie PISA

Dňa 19.4.2018  sa uskutočnilo medzinárodné testovanie  žiakov 9. ročníka – PISA

Štúdia PISA – základné informácie

 PISA – Program medzinárodného hodnotenia žiakov (Programme for International Student Assessment) je rozsiahly medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. Zameriava sa na výsledky 15-ročných žiakov v tzv. funkčnej gramotnosti, ktoré skúma a porovnáva v čase. Krajinám, ktoré sa do štúdie zapoja poskytuje možnosť porovnať funkčnosť vzdelávacieho systému s inými krajinami, ktoré sa v štúdii zúčastňujú, poukázať na jeho možné nedostatky, zistiť konkurencieschopnosť žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku.

Štúdia PISA – všeobecné fakty  Organizátorom štúdie PISA je Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj – OECD.v  OECD na základe dohôd s vybranými inštitúciami zabezpečuje celý priebeh merania nav medzinárodnej úrovni. Tieto inštitúcie potom preberajú zodpovednosť za jednotlivé procesy v rámci štúdie PISA (aktualizované podľa PISA 2015). ETS (USA) – implementácia projektu, projektový manažment, dizajn výskumu, analýza dát; Westat (USA) – výber vzorky a kontrola a regulácia postupov pri realizácii merania; DIPF (Nemecko) – príprava dotazníkov; PEARSON (UK) – príprava kognitívneho rámca testovania, organizácia expertných skupín; cApStAn (Belgicko) – lingvistická kontrola kognitívnych materiálov.

 PISA skúma tzv. funkčnú gramotnosť 15-ročných žiakov, pričom v rámci nej sa sústredí na tri
konkrétne oblasti – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť. Každý cyklus je
prioritne zameraný na jednu z týchto troch skúmaných gramotností. Od roku 2003 majú však
krajiny možnosť zapojiť sa aj do sledovania výkonov žiakov v doplnkových doménach (napr. 2003
oblasť riešenia problémov, od cyklu PISA 2012 finančná gramotnosť). Meranie sa realizuje pravidelne každé 3 roky. Prvýkrát sa štúdia PISA realizovala v roku 2000.
Hlavnou doménou prvého cyklu bola čitateľská gramotnosť. V tomto období vznikali aj tzv.
trendové úlohy jednotlivých domén, ktoré sú súčasťou každého cyklu štúdie. V štúdii sa zúčastňujú krajiny OECD aj partnerské krajiny. Počet krajín, ktoré majú záujem
zúčastniť sa v štúdii PISA je v každom nasledujúcom cykle PISA vyšší. Z 32 (+ 11) krajín v roku 2000
sa počet zvýšil na 72 krajín v PISA 2015 a viac ako 80 krajín pre cyklus PISA 2018. Do štúdie PISA sa celkovo zapája spolu cca pol milióna žiakov spĺňajúcich kritériá výberu, pričom
títo žiaci reprezentovali cca 29 miliónov 15-ročných žiakov vo všetkých zúčastnených krajinách
(podľa údajov zo štúdie PISA 2015).

 Hlavným cieľom štúdie PISA je poukázať na niektoré aspekty vzdelávacích systémov zúčastnených
krajín z pohľadu požiadaviek trhu práce a ich vzájomné porovnanie.
 Nástrojom, ktorý PISA používa na získanie údajov o výkone žiakov a vplyve vybraných faktorov
naň, sú kognitívne testy a dotazníky na úrovni žiakov, školy, rodičov (voliteľné), učiteľov
(voliteľné). Obsahovo sa jednotlivé testové položky kognitívnej časti neviažu na národné kurikulá
zúčastnených krajín.
 Testy sú pripravené v dvoch zdrojových jazykoch – anglický a francúzsky. Každá krajina si testovací
materiál preloží do príslušného jazyka testu. V rámci medzinárodného centra prebieha jazyková
kontrola a korektúra prekladu – tzv. verifikácia, aby bola obsahová aj formálna stránka testovacích
úloh a otázok dotazníka v každom jazyku zachovaná.
 PISA sa pôvodne realizovala v papierovej forme, od cyklu PISA 2015 sa realizuje vo väčšine krajín
elektronicky (offline). Školský dotazník vypĺňajú riaditelia škôl online.
 Pri realizácii testovania sa uplatňujú štandardizované postupy, ktoré zabezpečujú rovnaké
podmienky testovania vo všetkých participujúcich krajinách. Usmernenia pre krajiny sú
komunikované na stretnutiach zástupcov všetkých krajín, ako aj prostredníctvom webinárov
a príručiek.
 Správnosť postupov realizácie merania a dodržiavanie pravidiel kontroluje medzinárodné centrum
štúdie v rámci jednotlivých krajín tzv. medzinárodným monitorom kvality. Ide o jednu alebo viac
osôb, ktoré nominuje národné centrum. Tieto osoby sledujú priebeh testovania na vybraných
školách v rámci krajiny. Kontrolóri odovzdávajú správu o výsledku kontroly priamo
medzinárodnému centru štúdie, ktoré ju vyhodnotí a na základe informácií z nej posúdi kvalitu zberu dát v krajine.
 Do testovania môžu byť vybraní všetci žiaci, ktorí spĺňajú podmienku veku: 15 rokov a 3 mesiace –
16 rokov a 2 mesiace (na začiatku testovacieho obdobia) a navštevujú 7. alebo vyšší ročník. Žiaci
musia byť schopní vypracovať test samostatne, bez pomoci asistenta, či administrátora
testovania. Ak žiak z akýchkoľvek dôvodov túto podmienku nesplní, je možné ho z testovania
vylúčiť.
Žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, navštevujúcim špeciálnu triedu
základnej školy alebo špeciálnu základnú školu, ktorí spĺňajú podmienku samostatnosti, býva
pridelený časovo menej náročný variant testu. 

Štúdia PISA na Slovensku

 Realizácia štúdie PISA na Slovensku je priamym zadaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
 Národným koordinačným centrom štúdie PISA je Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania – NÚCEM.
 Slovenská republika sa do testovania PISA prvýkrát zapojila v roku 2003.
 Testovanie v školách v rámci SR zabezpečujú školskí koordinátori so súhlasom vedenia škôl.
Školskými koordinátormi sú zvyčajne pedagogickí zamestnanci škôl vybraných do testovania.
 SR prejavila záujem aj o zaradenie oblasti finančnej gramotnosti a tímového riešenia problémov
do kognitívnych testov PISA 2015. Dotazníky boli realizované iba na úrovni žiakov a škôl.
V dotazníku pre žiakov boli zaradené aj otázky týkajúce sa IKT, ďalšej kariéry a životnej pohody a
prosperity žiaka vo vzťahu ku školskému prostrediu.
 Zvyčajný termín realizácie testovania v SR je obdobie apríl/máj.
 Slovenská republika sa čiastočne zapojila do elektronického testovania PISA už v cykle PISA 2012,
od cyklu PISA 2015 sú žiaci u nás v rámci štúdie PISA testovaní výhradne elektronicky (off-line).
Testovanie prebiehalo v dvoch jazykoch: slovenský a maďarský jazyk.
 SR dodržiava štandardizované postupy platné pre všetky zúčastnené krajiny, poučí o nich aj
zástupcov konkrétnych škôl poverených realizáciou štúdie na vybranej škole prostredníctvom
osobných stretnutí (školení školských koordinátorov), webinárov pre školských koordinátorov/administrátorov.
 Do vzorky škôl pre testovanie PISA nie sú zaradené všetky školy SR. Vybraná vzorka škôl
reprezentuje školy zo všetkých regionálnych jednotiek SR a typov škôl, v ktorých sa nachádzajú
žiaci vyhovujúci podmienkam štúdie PISA.
Databázu škôl pre štúdiu PISA poskytuje Centrum vedecko-technických informácií SR a sú v nej
zahrnuté všetky školy, ktoré navštevovali žiaci spĺňajúci kritériá výberu. Išlo teda o: základné školy,
špeciálne základné školy, stredné odborné školy (maturitné aj nematuritné odbory), gymnáziá
(G8, G4). Výber škôl do vzorky bol pomerný celkovému zastúpeniu žiakov vo všetkých typoch škôl
v rámci SR.
 Z testovania boli vylúčené školy so žiakmi s iným vyučovacím jazykom ako slovenským alebo
maďarským a žiaci s diagnostikovanými ŠVVP takého rozsahu, ktoré im neumožňovali zúčastniť sa
na testovaní.
 Žiakom zo špeciálnych základných škôl (variant A), ktorí splnili podmienku veku, zaradenia do
príslušného ročníka a samostatnosti bol pridelený časovo menej náročný variant testu – UH.
Rovnako ako v iných školách, testovanie v špeciálnych základných školách prebieha štandardným
spôsobom, elektronickou formou.
 Na základe medzinárodných štandardov štúdie PISA sa v SR realizuje v každom cykle štúdie
národný a medzinárodný monitor kvality. Národný monitor kvality sleduje priebeh merania na
národnej úrovni. Na základe takto získaných informácií dokážeme upraviť prenos informácií
o priebehu merania k školám a zabezpečiť tak, aby boli dodržané postupy stanovené
medzinárodným centrom štúdie.
 Po vyhodnotení výsledkov medzinárodným centrom štúdie vydáva NÚCEM krátke správy týkajúce
sa výsledkov štúdie PISA z pohľadu SR. Krátke správy na národnej úrovni sú zverejňované súbežne
s výsledkami, ktoré zverejňuje medzinárodné centrum. Analytické spracovanie výsledkov
a poukázanie na problematické oblasti vzdelávacieho systému SR sa snaží NÚCEM prezentovať
prostredníctvom národných a tematických správ. Všetky publikácie z doterajších cyklov štúdie PISA                                                                        v slovenskom jazyku je možné nájsť na www.nucem.sk.