logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

TESTOVANIE 5

         Základné informácie o testovaní T5 – 2017

Termín testovania: 22. november 2017  (streda)
Testovanie je určené: žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane výberu žiakov so zdravotným znevýhodnením
Ciele testovania: – získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2

– poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov

Testy administrujú: – pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na testovaný predmet
Testované predmety: – matematika

– slovenský jazyk a literatúra

Testované učivo

– obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (ŠVP pre žiakov 1. st.ZŠ)

Čas riešenia testov: -matematika – 60 min.

-slovenský jazyk a liter. – 60min.

Počet testových úloh -MAT – 30 úloh

-SJL – 30 úloh

Forma testovaných úloh MAT

-úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh)

-úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z kt. je len jedna možnosť správna (10 úloh)

SJL

-úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z kt. je len jedna možnosť správna (20 úloh)

– úlohy s krátkou odpoveďou (10úloh)

Informácie o testovaní: www.nucem.sk

Harmonogram Testovania 5 – 2017

  1. 11. 2017 (streda)
Matematika
8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH
8.10 – 8.20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
8.20 – 9.20 h (60 minút) – administrácia testu z MAT
9.20 – 9.25 h (5 minút) – zbieranie testov a OH
9.20 – 9.45 h (20 minút) – prestávka
Slovenský jazyk a literatúra
9.45 – 9.55 h (15 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH
9.55 – 10.05h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10.05 – 11.05 h (60 minút) – administrácia testu zo SJL
11.05 – 11.10 h (5 minút) – zbieranie testov a OH

Predchadzajúci článok