logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

TESTOVANIE 5

TESTOVANIE 5

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Testovanie sa uskutoční v papierovej forme.

Viac informácií na internetovej stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

TESTOVANIE JE URČENÉ
 žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským,
maďarským a ukrajinským (okrem žiakov s mentálnym
postihnutím), vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami
CIELE TESTOVANIA
 získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na
vzdelávací stupeň ISCED 2
 poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti
spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach
a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže
pri skvalitňovaní vyučovania
TESTOVANÉ PREDMETY
 matematika
 slovenský jazyk a literatúra na všetkých ZŠ okrem ZŠ s VJM
 maďarský jazyk a literatúra na ZŠ s VJM
TESTOVANÉ UČIVO
 obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej
pedagogickej dokumentácii pre ISCED 1 (Štátny vzdelávací
program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)
ČAS RIEŠENIA TESTOV  60 minút – matematika
 60 minút – vyučovací jazyk
POČET TESTOVÝCH ÚLOH  30 úloh – matematika
 30 úloh – vyučovací jazyk
FORMA TESTOVÝCH ÚLOH
 MATEMATIKA
 úlohy s krátkou číselnou odpoveďou – 20 úloh
 úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých
je vždy iba jedna správna – 10 úloh
 VYUČOVACÍ JAZYK
 úlohy s krátkou odpoveďou – 10 úloh
 úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých                                                                                                                                                 je vždy iba jedna správna – 20 úloh