logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Súčasnosť

ZŠ s MŠ Hertník je vzdialená 12 km od okresného mesta Bardejov. Vznikla 1.7.2003 ako spoločný subjekt ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ. Zriaďovateľom bol Obecný úrad Hertník. Je plnoogranizovanou školou s právnou subjektivitou. ZŠ, ako obvodová škola, umožňuje plniť povinnú školskú dochádzku aj deťom z okolitých obcí – Bartošovce, Fričkovce a Osikov.

Počet žiakov za posledné roky  mierne stúpol. Od septembra 2022/23 školu navštevuje 193 žiakov (1.st. –43 žiakov, 2.st.- 150 žiakov). Zriadených je 10 tried. ZŠ od 1.9.2008 realizuje výchovno-vzdelávací proces v súlade s novou obsahovou prestavbou MŠSR. (viď škol. vzdel. program)

V popoludňajších hodinách ponúkame žiakom bohatú záujmovú činnosť. Z každoročnej ponuky krúžkov sú pre žiakov najatraktívnejšie tieto – cvičenia z matematiky, cvičenia zo slovenského jazyka, futbalový, turistický, krúžok šikovných rúk, divadelný, anglický a hasičský. Výsledky záujmovej činnosti sú pravidelne prezentované na verejnosti.

V ŠKD pracuje jedno oddelenie.

V materskej škole sú zriadené dve triedy.

Počet zamestnancov:
V ZŠ – 17 pedagogických zamestnancov a 5 hospodárskych zamestnancov. V ŠKD – 1 vychovávateľka. V MŠ – 4 pedagogické zamestnankyne a 1 hospodárska zamestnankyňa. V ŠJ – 2 kuchárky a vedúca školskej jedálne .

Školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania na základe slobodnej ponuky a dopytu po týchto službách.

Obraz o živote školy získate, keď si prečítate školský časopis “Úletník”.

ZŠ prešla za 11 rokov dôslednou rekonštrukciou, z čoho vyplýva, že všetky učebne i ostatné priestory školy po estetickej ale hlavne funkčnej stránke spĺňajú kritériá, ktoré sú jedným z predpokladov úspešnosti práce výchovno-vzdelávacej inštitúcie. Dôslednou rekonštrukciou prešli aj priestory ŠJ, čiastočne aj MŠ ( výmena kotla, radiátorov, výmena nábytku, obnova ihriska).

Veríme, že to ocenia nielen žiaci ale aj rodičia a širšia verejnosť.