logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Projekt Comenius

COMENIUS –  “NAŠA TRIEDA –  NÁŠ DRUHÝ DOMOV”

Projekt Comenius – školské partnerstvá

Naša škola vypracovala projekt v rámci programu celoživotného vzdelávania „Comenius – školské partnerstvá“ v spolupráci s partnerskou školou z Tarnowa – Poľská republika.

Projekt bol úspešný – schválený Národnou agentúrou SR.

Od septembra 2010 začala celá škola žiť realizáciou plánovaných úloh projektu s cieľom priblížiť poľským spolužiakom našu školu – žiakov, učiteľov, školský život, svoje rodiny, obec, zvyky, tradície …

Písali a posielali sa prvé listy, projekty, naši žiaci netrpezlivo čakajú na odpovede z Poľska.

Vyvrcholením spoznávania sa boli vzájomné výmenné 10-dňové pobyty (u nás – máj 2011, u nich – september 2011), čo bolo motiváciou pre našich žiakov.

Trvanie projektu:

9/2010 – 7/2012

Všeobecné ciele projektu:

* Cieľom projektu je rozvoj obyvateľov Európy, podpora

  citlivosti na iné jazyky a kultúry, ako aj zvýšenie

  spôsobilostí  učiteľov v multikultúrnom vzdelávaní,

* poskytnúť žiakom príležitosť vymieňať si skúsenosti so žiakmi

  partnerskej školy.

Špecifické ciele projektu:

 • možnosť vymieňať si skúsenosti so žiakmi zpartnerskej školy z Poľska, skúmanie bohatstva a rôznorodostivzájomných kultúr  európskeho a spoločného dedičstva, prebúdzanie  záujmu o históriu a život jednotlivca, regiónov, mesta/obce, školy/triedy, rozvíjanie zmyslu pre jednotu v Európe,
 • podporovanie vedomia, že znalosť aspoň dvoch cudzích jazykov je štandardom v zjednotenej Európe a k pochopeniu inej kultúry,
 • zvýšenie spôsobilosti učiteľov i žiakov v oblasti  multikultúrneho vzdelávania ,
 • rozvoj tolerancie ku kultúrnej rozmanitosti, výchova v duchu predchádzania všetkých foriem diskriminácie, antisemitizmu

    a xenofóbie a  vzájomného porozumenia,

 • oboznamovanie sa s obsahom, formami a metódami vzdelávania  v partnerských školách, porozumenie štruktúry a fungovania  útvarov Európskej únie,
 • využívanie informačných technológií a tradičných spôsobov komunikácie vo výučbe jednotlivých predmetov,
 • prekonávanie kultúrnych bariér rôznymi prostriedkami.

Tematické bloky:

 • Moje korene – moja rodina (prezentácia o rodine, rodinných tradíciách, trávení voľného času,atď.)
 • Naša škola – známe miesto pre každého žiaka (školské slávnosti, športové akcie, atď.)
 • Podobnosti a rozdiely v našich regiónoch (výlety, album obrázkov, regionálne tradície, atď.)
 • Mesiac s Comeniom (publicita a prezentácie krajín zúčastnených na projekte).

Aktivity, ktorými približujeme náš život, kultúru   partnerskej škole z poľského Tarnowa:

                                                                         ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011