logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť

OSOBNE v budove základnej školy

v termíne od 4. 5. – 15. 5. 2020 od 8.00 – 12.00 hod.

za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje:

  1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
  2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca predloží:

  1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
  2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Riaditeľka ZŠ s MŠ rozhodne do 15. 7. 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný alebo diagnostický pobyt.

 

                                                                                                                                                         Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                                                                                riaditeľka školy

 

 

 

ZÁSADY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE v čase mimoriadnej situácie

v šk. roku 2019/2020

 

ZŠ s MŠ Hertník v súlade s §59, §150 ods. 8 a § 161 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov vydáva Zásady prijímania detí na predprimárne vzdelávanie.

 

  • 1

Úvodné ustanovenia

V Zásadách prijímania detí do materskej školy sú upravené podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie detí v materskej škole.

 

  • 2

Všeobecné ustanovenia 1. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku a dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, ale bol mu odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky.  2. Do materskej školy sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku a dieťa s odloženým plnením školskej dochádzky. 3. Do materskej školy možno výnimočne prijať dieťa od dvoch rokov veku. 4. O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ školy vydaním písomného rozhodnutia. 5. Na rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy sa nevzťahuje zákon o správnom konaní.

  • 3

Postup pri prijímaní detí do materskej školy 1. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadostí zákonných zástupcov spravidla formou zápisu na nasledujúci školský rok. 2. Do materskej školy sa prijímajú deti aj priebežne, len ak sú v materskej škole voľné miesta.

  1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy riaditeľ školy zverejní na webovom sídle školy. 4. Miesto a presný čas zápisu do materskej školy zverejní riaditeľ školy na webovom sídle školy a dá vyhlásiť v obecnom rozhlase. 5. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 6. Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na nasledujúci školský rok zákonní zástupcovia podávajú osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch školy. 7. Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje: a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 8. Zákonný zástupca dieťaťa predloží: a) potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, b) vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  c) rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy. 9. Ak do času vydávania rozhodnutia prijatí dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt. 10. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami do materskej školy zákonný zástupca dodatočne nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt. 11. O prijatí dieťaťa rozhoduje riaditeľ školy. Pri rozhodovaní prihliada na počet detí s trvalým bydliskom v obci a na počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky. Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do materskej školy sa uprednostnia deti s trvalým bydliskom na území obce pred deťmi s trvalým bydliskom mimo obec. 12. Ak je počet detí prihlásených do materskej školy na nasledujúci školský rok vyšší, ako je možné prijať, riaditeľ školy rozhodne o prijatí podľa poradia: a) deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu vek päť rokov,  b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,  c) deti, ktoré dovŕšia k 31. decembru vek 4 – 3 roky,  d) deti, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2 roky. 13. Žiadosti o priebežné prijatie dieťaťa do materskej školy možno vyhovieť, ak je v materskej škole po prijatí detí na základe zápisu voľné miesto, alebo sa miesto v triede materskej školy uvoľní v priebehu školského roka. 14. Uvoľnené miesto musí riaditeľ materskej školy prednostne ponúknuť uchádzačom, ktorým nebolo vyhovené v rámci prijímania do materskej školy na základe zápisu.

 

 

  • 4

Záverečné ustanovenia 1. Riaditeľ materskej školy zverejní Zásady prijímania detí do materskej školy na webovom sídle školy (www.zshertnik.sk).

 

 

 

V Hertníku dňa 29. 04. 2020                                                                                                     Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                                                                                   riaditeľka školy

Predchadzajúci článok

Ďalší článok