logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

Vážení rodičia,
vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 bude zápis detí do prvého ročníka organizovaný bez prítomnosti detí a rodičov.
Vo svojich poštových schránkach si v dňoch 21. – 22. 4. 2020 nájdete obálku s prihláškou dieťaťa do 1. ročníka. Tú je potrebné vyplniť a následne vhodiť do školskej poštovej schránky, ktorá je umiestnená na oplotení pri vstupnej bráne do základnej školy, najneskôr do 30. 4. 2020.


Bližšie informácie:

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Informácie a pokyny pre zákonných zástupcov

 

V  zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

F Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a to iba na jednu školu.

F Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno oslobodiť nikoho. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt v čase zápisu. Má však právo vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu mimo školského obvodu.

F Neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa považuje v zmysle §37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu do výšku 331,94 €.

F Základná škola v súlade §20 ods. 4 zákona 3. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje osobné údaje o dieťati, t. j. :

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
  • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov dieťaťa

F Možnosť predčasného nástupu do školy

Úroveň vývoja každého dieťaťa je individuálnou záležitosťou. Môže sa pokojne stať, že potrebnú zrelosť dosiahne dieťa ešte pred dovŕšením 6. roku veku. Možnosť predčasného nástupu do základnej školy je určená deťom s predčasne rozvinutými školskými povinnosťami. Rodič je ale povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

F Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

Ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľa kmeňovej školy (t. j. v školskom obvode podľa trvalého bydliska) o plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia Slovenskej republiky, škola dieťa zapíše do 1. ročníka a riaditeľ školy následne vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Kmeňová škola so zákonným zástupcom dohodne podmienky vzdelávania v zahraničí. Zákonný zástupca prihlási žiaka do školy po jeho príchode do krajiny pobytu a do 30 dní oznámi názov a adresu školy riaditeľovi kmeňovej školy.

FPri zápise detí do 1. ročníka bude základná škola zisťovať, ktorý povinne voliteľný predmet (etická výchova alebo náboženská výchova) bude dieťa navštevovať od 1. ročníka.

 

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky

 v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

 

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o odložení začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu predchádza odporúčanie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.

Dôvody na odklad školskej dochádzky

  • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,
  • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety,
  • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu,
  • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,
  • nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať,
  • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,
  • je nezrelé, neposedné, netrpezlivé…

!!! Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

Základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Rozhodnutie o prijatí

V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

 

Po vyplnení a podpísaní Prihlášky na zápis žiaka do 1. ročníka ZŠ zákonným zástupcom je potrebné ju doručiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na oplotení pri vstupnej bráne do školy, najneskôr do 30. 4. 2020.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok