logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Oznam o zmene výšky poplatkov

Vážení rodičia,

od 1.1.2023 nadobúda platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o určení výšky finančných nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hertník.

 

Výšky mesačných príspevkov:

 

  • Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD v sume 5 €/1 dieťa s úhradou 2x ročne.
  • Mesačný   príspevok  na  čiastočnú   úhradu   nákladov  za  pobyt   v   v  sume   8,00 €/1 dieťa s úhradou vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, za január do 15. januára.

 

Príspevok  sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má v MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré má prerušenú dochádzku v ŠKD a v MŠ (viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom).

 

  • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v ZŠS rovnajúci sa výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov takto:

MŠ     –    1,90 € (desiata – 0,45 €, obed – 1,10 €, olovrant – 0,35 €),

  I. st.  –     1,50 €,

II. st.  –   1,70 €.

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v sume 2,00 € na mesiac za dieťa, podmienkou režijnej úhrady je odobratie aspoň jedného obedu v mesiaci.

Predchadzajúci článok