logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM O HODNOTENÍ ŽIAKOV ZŠ

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. r. 2019/2020 a po prerokovaní s pedagogickou radou sa v tomto období bude pri hodnotení žiakov postupovať nasledovne:

  1. ročník slovné hodnotenie
  2. – 4. ročník neklasifikujú sa tieto predmety:

informatika, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, tvorivé čítanie a písanie

 

  1. – 9. ročník neklasifikujú sa tieto predmety:

informatika, občianska náuka, náboženská výchova, technika, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, práca s informáciami, dramatická výchova

Predchadzajúci článok