logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

OZNAM

OZNAM
Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR
sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne: viď tabuľku 1
✅ Školy a školské zariadenia budú otvorené od 8. 2. 2021 tak, ako je uvedené v tabuľke č. 1.
✅ Podmienkou nástupu dieťaťa do MŠ a žiaka I. stupňa do ZŠ je negatívny test zákonného zástupcu dieťaťa, či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.
✅ Deti MŠ a žiaci I. stupňa ZŠ sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
✅ Platnosť testov – test zamestnancov a zákonných zástupcov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov a zákonných zástupcov Prehlásenie zákonných zástupcov nájdete v prílohe  11a:
Informácie pre zákonných zástupcov nájdete v prílohe 11b:   https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/
V prípade, ak zákonný zástupca neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:
✅ škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
✅ zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
✅ ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
✅ zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.
Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, sa jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.
✅ Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku,
✅ Žiaci II. stupňa pokračujú dištančnou výučbou.