logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Organizačné zabezpečenie otvorenia šk. roka 2021-2022.

       Organizačné zabezpečenie otvorenia školského roka 2021/2022

 

Materská škola

 • nástup detí do MŠ – 2. 9. 2021 (štvrtok) od 6.30 hod.
 • pri prvom nástupe a po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní 3 a viac                                                po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca predkladá písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti (Príloha č. 1)
 • ranný filter v materskej školy sa vykonáva POVINNE podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

 

Základná škola

 • nástup žiakov do ZŠ – 2. 9. 2021 (štvrtok) o 9.00 hod.
 • žiaci 1. a 5. ročníka sa zhromaždia na školskom dvore, kde ich budú čakať triedni učitelia a spoločne sa presunú do tried. V prípade nepriaznivého počasia sa títo žiaci zhromaždia vo vestibule školy.
 • žiaci 2. – 4. a 6. – 9. ročníkov budú v časových intervaloch (podľa pokynov TU) prechádzať zdravotným filtrom a následne pôjdu do svojich tried spoločne s triednymi učiteľmi
 • otvorenie školského roka sa uskutoční prostredníctvom školského rozhlasu
 • stravovanie:triedni učitelia rozdajú žiakom vo štvrtok zápisné lístky. Stravovanie pre žiakov ZŠ sa začína od 3. 9. 2021 (piatok). Na obed môže ísť vo štvrtok len ten žiak, ktorý ráno odovzdá zápisný lístok na obed.

 

Školský klub detí

 • prevádzka ŠKD je zabezpečená od 3. 9. 2021 v čase od 6.55 – 7.55 hod. a od 11.45 – 16.00 hod.

 

Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19

 • je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe R-O-R (rúško, odstup, ruky);
 • žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovacieho dňa;
 • zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky;
 • zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky na šk. r. 2021/2022 a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.);
 • zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka“ (Príloha č. 1);
 • zákonný zástupca je povinný BEZODKLADNE oznámiť ochorenie na COVID-19 v rodine alebo úzky kontakt s pozitívne testovanou osobou triednemu učiteľovi alebo riaditeľke školy;
 • zákonný zástupca môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe vyučovacích dní. Pri absencii VIAC ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast. V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.

 

Ďalší článok