logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa - Mgr. Antónia Šverhová

Tel. kontakt: 0948 530 853,    054/4791 764,    0903 617 774

Konzultačné hodiny: pondelok   od 12:00 – 13:00 hod

Činnosť výchovného poradcu sa v školskom roku riadi plánom práce VP, ktorého cieľom je: prostredníctvom vyučujúcich vyhľadávať a odstraňovať výchovno-vzdelávacie problémy žiakov; poskytovať základné pedagogické poradenstvo vyučujúcim a rodičom žiakov s vývinovými poruchami učenia a správania, resp. integrovaných detí; pomáhať žiakom 8. a 9. ročníka pri riešení profesionálneho vývinu a orientácie na trhu práce.

Štatistika rozmiestnenia žiakov  na SŠ pre školský rok 2020/2021

BARDEJOV

Stredná škola Odbor Počet žiakov
Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12 Gymnázium 3
Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5 Gymnázium – bilingválne štúdium 1
SPŠ technická, Komenského 5 Staviteľstvo 2
Technika a prevádzka dopravy 1
Spojená škola Juraja Henischa – SOŠ polytechnická, Slovenská 5 Mechanik  počítačových sietí 1
Inštalatér 1
SOŠ ekonomiky, hoteliérstva a služieb,

Pod Vinbargom 3

Hotelová akadémia 1
Spolu 10

PREŠOV

Stredná škola Odbor Počet žiakov
Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka1 Gymnázium 1
Gymnázium bl. biskupa Gojdiča, Bernolákova 21 Gymnázium 1
Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36 Zubný asistent 1
Praktická sestra 1
Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3 Grafický a priestorový dizajn 1
SOŠ služieb, Košická 20 Kozmetik 2
SOŠ podnikania, Masarykova 24 Ekonomické lýceum 1
Škola podnikania 3
Spolu 11

KOŠICE

Stredná škola Odbor Počet žiakov
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17 Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 2
Spolu 2

 

Počet žiakov končiacich ZŠ                               23

Rozhodnutie ministra k termínom a podmienkam prijatia na štúdium na SŠ (26.1.2021)

 1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.
 2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
 3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.
 4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.
 5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
 6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
 7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
 8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.

Rozhodnutie ministra k termínom prijímacieho konania 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v školskom roku 2020/2021 sa prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021:

 • do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,
 • do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,
 • do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a
 • do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

 • v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
 • v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční

 • v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,
 • v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

 

Testovanie 9 2021 – zmeny pre pandemickú situáciu COVID-19

Testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna 2021 s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna.

 

Prílohy stiahni tu :  https://ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-konanie

Súbory na stiahnutie

Nové Prihláška na SŠ a pokyny na vypĺňanie 459,60 kB
Nové Proforient pre ZŠ V 12,66 MB
Proforient pre CPPPaP V 5,64 MB
Informácie o zmenách vo verziách programu.
Inštalácia programu Proforient. Pre správne fungovanie je potrebné inštalovať DLL knižnice (nižšie v zozname).
Nové Číselníky pre program Proforient 220,00 kB vždy aktuálne
Stiahnutý súbor môžete importovať v programe voľbou Export-Import/Import číselníkov/Import zo súboru na disku. Týmto sa zaktualizujú číselníky stredných škôl a ich odborov a základných škôl. Ak máte rýchle pripojenie na internet, číselníky môžete v programe aktualizovať priamo bez sťahovania súboru voľbou Export-Import/Import číselníkov/Aktualizácia z internetu. Toto je odporúčaný spôsob aktualizácie.
Nové Prijímacie skúšky pre SŠ V 13,57 MB
Inštalácia programu Prijímacie skúšky. Pre správne fungovanie je potrebné inštalovať DLL knižnice (nižšie v zozname). Informácie o zmenách v novej verzii programu.
Nové DLL knižnice 9,81 MB
DLL knižnice potrebné pre beh programov ŠVS pod Windows. Je potrebné ich nainštalovať pred prvým použitím programu. Stačí jedna inštalácia pre všetky programy – DLL knižnice sú spoločné. Knižnice nie je potrebné inštalovať pri každej inštalácii programu Proforient a Prijímacie skúšky. Inštalujte ich však v prípade nového počítača alebo preinštalovaní operačného systému.
Nové Všetky netalentové kritériá 286,36 MB
Nové Všetky talentové kritériá 59,84 MB
Kritériá sú súbory vo formáte PDF. Zip súbor obsahuje jednotlivé kritériá uložené v adresároch podľa krajov a typov škôl. Názov súboru s kritériami je zároveň kódom školy.

Tieto informácie nájdete aj na výveske VP v interiéri školy.

1. Zákonný zástupca žiaka prostredníctvom základnej školy môže podať dve prihlášky na štúdium (I. a II. termín) a jednu prihlášku na ten odbor, ktorý vyžaduje vykonanie talentovej skúšky.

2. Všetky prihlášky musia byť potvrdené ošetrujúcim lekárom, podpísané zákonným zástupcom, žiakom, potvrdené základnou školou a podpísané riaditeľom školy.

Vážení rodičia!

Dovoľte mi, aby som Vám aj touto formou sprostredkovala niektoré dôležité informácie, týkajúce sa podávania prihlášok a prijímacieho konania na stredné školy.

Vyberáme strednú školu

Výber strednej školy, rozhodovanie o budúcom povolaní či príprava na prijímacie skúšky sú dôležité a zodpovedné kroky, ktoré čakajú rodičov i žiakov.

Do prvého ročníka Gymnázia bude prijatý žiak, ak priemer na konci 8.ročníka a polrok 9. ročníka nemá horší ako 2,0 a na SOŠ priemer 2,75. Priemer známok sa počíta z predmetov ISCED 2: slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, fyzika, biólogia, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika, informatika.

Systém stredných škôl na Slovensku

Od 1. septembra 2008 tvoria sústavu stredných škôl:
– gymnáziá,
– stredné odborné školy,
– konzervatóriá.

Tieto môžu byť štátne, cirkevné a súkromné.

Stredné vzdelanie sa člení na:
a) nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním dvojročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole alebo úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu v odbornom učilišti, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške; v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list,

b) stredné odborné vzdelanie (sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním trojročného alebo štvorročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list,

c) úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním štvorročného až osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziu, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške,

d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), ktoré získa žiak úspešným absolvovaním štvorročného alebo päťročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške; v študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list.

O perspektíve a vhodnosti konkrétnej strednej školy vám môže napovedať:

  • počet žiakov študujúcich a končiacich na škole a ich schopnosť zamestnať sa na trhu práce,

 

  • úspešnosť žiakov pri prijímaní na vysoké školy,

 

  • vzdialenosť školy od miesta bydliska, možnosti ubytovania, stravovania a dopravy,

 

  • akými možnosťami disponuje škola (zariadenie a materiálne zabezpečenie, odborná prax, mimoškolské aktivity a práca v krúžkoch, zapájanie sa do rôznych projektov, možnosti realizácie rôznych kurzov a získania certifikátov o spôsobilosti…),

 

 • v neposlednom rade aj referencie študentov a absolventov danej školy.

Prihlášky na študijné a učebné odbory je potrebné odovzdať do 20. februára 2015 pre talentové odbory a do 10. apríla 2015 pre ostatné odbory SŠ.

Žiak 9. ročníka si podáva 2 prihlášky na štúdium na SŠ. Môže si podať prihlášky na dve rôzne SŠ alebo obidve prihlášky na jednu SŠ na dva rôzne študijné alebo učebné odbory.

V odôvodnených prípadoch si môže žiak podať 2 prihlášky na školu, ktorá si vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu (tzv. talentové skúšky) – v tom prípade si môže podať ešte 1 prihlášku na druhý termín skúšok, spolu 3 prihlášky na SŠ v 1. kole prijímacích skúšok.

Praktická rada: Študijné odbory a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, sú:

masér, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, umenie a umelecko-remeselná výroba, gymnázium – matematika, gymnázium – telesná výchova, gymnázium – bilingválne štúdium, gymnázium – umelecká výchova, triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním, triedy športových škôl a športové triedy na stredných školách, počitačová grafika.

Informácie o podávaní prihlášok, štatistiky naplnenosti študijných odborov, termíny a formy prijímacích skúšok, kritériá na prijatie žiakov … sú pravidelne zverejňované na internete (pozri vyššie uvedené adresy). Aktuálne však tieto informácie v prípade záujmu poskytuje výchovný poradca žiakom resp. ich rodičom.

SŠ zverejnia kritériá na prijatie do konca marca, školy s talentovými skúškami do polovice januára.

Prihlášky na stredné školy

Prihlášky vyplní výchovný poradca v spolupráci s triednym učiteľom a zákonným zástupcom žiaka.
V prihláške sú uvedené osobné údaje žiaka, prospech žiaka v 6. – 9. ročníku, výsledky Testovania 9, meno a adresa zákonného zástupcu, tel. kontakt, adresa SŠ, študijný alebo učebný odbor a termín konania prijímacej skúšky, vyjadrenie triedneho učiteľa k práci žiaka, potvrdenie detského lekára o spôsobilosti žiaka vykonávať zvolený odbor.
Zákonný zástupca žiaka je povinný si údaje na prihláške skontrolovať, aby údaje o žiakovi a adrese zákonného zástupcu boli aktuálne a správne. Potom prihlášku podpíše zákonný zástupca i žiak. Následne dá prihlášku potvrdiť detskému lekárovi.

Podpísanú a potvrdenú prihlášku odovzdá riaditeľovi základnej školy do 10. apríla 2015 .
Na školy s talentovými skúškami do 20. februára. (termíny sú skoršie vzhľadom na prázdniny a sviatky).
K prihláške je možné doložiť doklad o úspešnej účasti žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza – umiestnenie najmenej v okresnom kole.
K prihláške je nutné doložiť ak ide o cirkevnú školu aj potvrdenie farského úradu o aktívnom živote v cirkvi.
K prihláške je nutné doložiť ak ide o odbor na Ped. a soc. akadémii – učiteľstvo pre MŠ, aj špeciálne potvrdenie od lekára (rozsiahlejšie). Tlačivo je možné si vyzdvihnúť u VP.

Riaditeľ ZŠ prihlášky podpíše a odošle na SŠ.

Prijímacie skúšky pozostávajú zo slovenského jazyka a profilového predmetu (najčastejšie matematiky, ale aj cudzieho jazyka či iného predmetu) alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností a talentu (telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova…)

Prijímacie skúšky sa všeobecne konajú:

–  na prelome marca a apríla na školy s talentovými skúškami,

– v prvom ucelenom májovom týždni v dvoch termínoch – prvé kolo,

–  začiatkom júna – druhé kolo skúšok (využije ho uchádzač, ktorý v prvom kole prijímacích skúšok nebol úspešný alebo ho neprijali na žiadnu školu z iných dôvodov),

–  začiatkom júna na osemročné gymnáziá (platí pre žiakov 5. ročníka ZŠ – prihlášku si podávajú začiatkom apríla).

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky. Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.

Riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v lehote do troch pracovných dní.

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej strednej školy alebo riaditeľa súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Kedy sa odvolať

V prípade, že bol váš syn/dcéra neprijatý na strednú školu pre to, že nezvládol prijímacie skúšky, nemáte veľké šance v odvolaní uspieť. Ak však bol neprijatý len pre to, že sa umiestnil „pod čiarou“ prijatia, môže byť ešte na odvolanie prijatý. V školách sa totiž uvoľnia miesta po uchádzačoch, ktorí boli prijatí na dve školy naraz a vybrali si jednu z nich (podľa toho, na ktorú školu sa zapíšu – zanesú zápisný lístok). Uspieť môže aj v prípade, ak škola v prijímacích skúškach urobila chybu (zle oznámkovala vášmu dieťaťu test…)

Ako sa odvolať

V každom rozhodnutí o neprijatí je poučenie o tom, ako sa možno proti rozhodnutiu odvolať. Pozorne si ho preštudujte a na základe neho napíšte odvolanie (vzor odvolania nájdete nižšie).

Písomné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí sa zasiela riaditeľovi strednej školy, a to do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Riaditeľ strednej školy preskúma dôvody vášho odvolania a ak zistí, že ste v práve, vydá znovu rozhodnutie o zrušení pôvodného rozhodnutia (neprijatia) a následne rozhodne inak (prijatie).

Čo ak žiaka neprijmú ani na základe odvolania?

Mnohí rodičia sa obávajú najmä situácie, že ich dieťa nebude na strednú školu prijaté ani v júnovom termíne prijímacích skúšok, a ostane preň voľné miesto len na nejakej učňovke, hoci malo v škole výsledky. Nemusíte sa obávať, k tejto situácii spravidla nikdy nedôjde (ak aj došlo, vždy je neskôr možnosť počas štúdia prestúpiť na inú školu).

Ak školák nebude prijatý na strednú školu ani v poslednom termíne, ohláste sa na samosprávnom kraji alebo na krajskom školskom úrade. Ten má k dispozícii zoznam škôl, kde sú ešte neobsadené miesta. Z tejto ponuky si potom môžete vybrať školu, v ktorej vaše dieťa dokončí povinnú školskú dochádzku.

Meno a priezvisko zákonných zástupcov (teda vás rodičov), adresa bydliska

Meno riaditeľa školy

Názov strednej školy

Ulica….

PSČ… Mesto…

Vec : Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium

Dňa …………………….. sme obdržali rozhodnutie riaditeľa školy č…………. o neprijatí nášho syna (dcéry) – meno a priezvisko……………………………………….. narodeného(nej)………………….. v ………………………………… o neprijatí na štúdium v (názov školy)………………… v školskom roku 2015/2016.

Vzhľadom na to, že náš syn (dcéra) bol(a) v prijímacom konaní úspešný(á) a nebol(a) prijatý(á) len na základe nedostatku miesta, žiadame Vás o prehodnotenie tohto rozhodnutia, lebo sme presvedčení, že má schopnosti zvládnuť dané štúdium , o ktoré má dlhodobo veľký záujem.

Ďakujeme za kladné vybavenie. S pozdravom

–––––––––––––––––––––––––––

podpis zákonných zástupcov

V……………………………… dňa …………………………

Kontakt : tel.č…………………………………………..

10 najdôležitejších rád pre rodičov, ktorých dodržiavanie môže veľmi významne uľahčiť proces rozhodovania sa dieťaťa pre určité povolanie, smer vzdelávania, konkrétny odbor prípravy v procese jeho prechodu zo sveta hry a učenia sa do sveta práce, do sveta dospelých. (prevzaté z časopisu Kamarát 4/2000)

Rozvíjajte záujmy dieťaťa.

Dostatočné, primerané široké, hlboké a čo najtrvácnejšie záujmy sú veľmi dobrou základňou pre optimálny profesijný, kariérový vývin. Umožnite svojmu dieťaťu, aby sa mohlo zúčastňovať rôznych záujmových činností. Malo by si všeličo vyskúšať, zažiť samo na sebe, aby si mohlo nájsť ten svoj piesoček, na ktorom sa bude môcť neskôr plne realizovať.

Oboznamujte dieťa systematicky so svetom práce, svetom povolaní.

Čím väčší okruh povolaní, oblastí ľudskej činnosti dieťa pozná, tým je zrelšie na to, aby sa v závere školskej dochádzky na základnej škole mohlo samo rozhodnúť, ktoré z nich si vyberie.

Veďte dieťa k systematickej, poctivej práci.
Vychovávajte ho k úcte k práci a jej výsledkom. Netolerujte nedôslednosť, povrchnosť a lajdáctvo.

Posudzujte svoje dieťa čo najobjektívnejšie,
ale pokiaľ ide o možnosti jeho ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa v povolaní. Veďte dieťa k sebapoznávaniu a sebapoznaniu. Ak sa naučí uvedomovať si svoje priania a túžby, životné ciele, svoje možnosti, ale i svoje nedostatky a obmedzenia, ľahšie sa vysporiada s problémom voľby povolania.

Klaďte pred dieťa primerane vysoké ciele,
ktoré je reálne schopné dosiahnuť. Veďte ho k tomu, aby si takého ciele vedelo vytyčovať samo a aby si vedelo hľadať správne prostriedky, akými ciele dosiahne. Ak dieťa nevie, čo chce, pokúsme sa spolu s ním objasniť si, čo nechce. I to je spôsob, ako možno dospieť k niečomu určitému, konkrétnemu. Pamätajte tiež na to, že k tomu istému cieľu nevedie len jedna cesta a že tá najkratšia nemusí byť aj najschodnejšia.

Pomáhajte dieťaťu pri rozhodovaní sa,
no nerozhodujte za neho alebo dokonca bez neho. Máte nemalú zodpovednosť za to, či sa vaše dieťa rozhodne správne. Dôsledky vášho chybného postupu sa vám skôr či neskôr môžu vrátiť ako onen povestný bumerang. Preto rozhodujte spolu s dieťaťom. Nemusíte mať ale pritom pocit, že sa zodpovednosti zbavujete.

Spolupracujte so školou,
dôverujte jej, dajte si poradiť výchovným poradcom na škole, ak vám chýbajú skúsenosti či informácie. V prípade potreby vyhľadajte odbornú pomoc pedagogicko-psychologickej poradne.

Nechcite od dieťaťa viac, než je samo schopné zvládnuť.
Nechcite, aby za každú cenu dosiahlo to, čo sa možno nepodarilo dosiahnuť vám.
Nie je až také dôležité, aby sa dieťa dostalo na vybranú školu, odbor.

Podstatnejšie je, aby dané štúdium primerane zvládlo a vytvorilo si tým predpoklady pre úspešné uplatnenie sa v odbore a povolaní. Stredná škola nie je cieľom, ale iba prostriedkom na ceste k získaniu kvalifikácie. Z hľadiska možností praktického uplatnenia v povolaní je lepšie ukončiť s výborným prospechom učebný odbor na učilišti ako priemyslovku so štvorkami, je lepšie byť dobrým remeselníkom ako mizerným technikom, podobne je lepšie byť dobrým technikom ako mizerným inžinierom.

Rešpektujte realitu okolitého sveta, možnosti, ktoré trh práce reálne ponúka,
nechcite nemožné. Spoľahlivým zdrojom informácií tohto druhu je škola a výchovný poradca v nej, pedagogicko-psychologická poradňa v okresnom či krajskom meste, no možno najmä úrad práce – štatistika nezamestnaných absolventov škôl v príslušnom regióne by vám mohla čo-to napovedať, rovnako ako informácia o kvalifikačnej štruktúre ponúkaných pracovných miest či vyhľadávaných odborníkov.

Webové stránky stredných škôl v Bardejove:

Gymnázium Leonarda Stöckela – http://www.gymlsbj.sk/
Spojená škola J. Henischa – http://www.ssjh.sk/
Cirkevná spojená škola v Bardejove – https://cssbj.sk/
Súkromné gymnázium v Bardejove – http://www.sgbj.sk/
Súkromná stredná odborná škola Bardejov – http://ssosbj.edupage.org/
Stredná priemyselná škola Bardejov – http://www.spsbj.edu.sk/
Hotelová akadémia Jána Andraščíka –  http://www.habj.sk/
Obchodná akadémia v Bardejove – http://www.oabar.edu.sk/
Spojená škola – http://www.spojenabj.sk/

 

Informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na týchto stránkach:
www.svsmi.skwww.stredneskoly.eu