logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Školský klub

ŠKD je určený pre žiakov 1. – 4. ročníka.

Mesačný poplatok 2 €


Prevádzka:

Ráno: 6:55 – 7:55 hod.

Popoludní: 11:45 – 16:00 hod.

Vychovávateľka: Mgr. Marcela Jančušová

V ŠKD je zriadené jedno oddelenie.

ŠKD je súčasťou základnej školy. Zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zariadenia, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Prevádzka je zabezpečená v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z.

Prijímanie, zaraďovanie, dochádzka detí

Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri zápise do školy.

Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. Do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí.

Do oddelenia klubu sa spolu s ostatnými deťmi zaraďujú najviac traja žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za každého žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa počet detí v oddelení znižuje o dvoch.

Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsob odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke písomne.

ŠKD plní výchovný program – ( Základný dokument školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť školského zariadenia).

Výchovný program obsahuje:
Motivačný názov ŠVP školského klubu:

„SVET OKOLO NÁS“

Tematicky vyhovuje svojim obsahom a je primeraný vekovému zloženiu detí v ŠKD. Charakterizuje ponuku širokého spektra rôznorodých činností a príležitostí záujmového vzdelávania, ktoré predkladajú dieťaťu blízke a zrozumiteľné témy. Tie potom môžu vychádzať z prirodzenej zvedavosti a túžbe po poznaní, bezpečí a láske, po osvojovaní si poznatkov a vedomostí využiteľných v osobnom živote.

Prierezové témy :

  • environmentálna výchova

 

  • dopravná výchova

 

  • regionálna výchova

 

  • ochrana človeka a zdravia

 

 • osobnosť a sociálny vývoj

Vlastné ciele a poslanie výchovy
ŠPV kladie dôraz na využitie materiálnych, priestorových, organizačných, psychosociálnych a personálnych podmienok pre záujmové vzdelávanie vo všetkých činnostiach ŠKD, ktoré vedú k všestrannému a harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa, ako po stránke telesnej tak duševnej.

Ciele výchovného procesu:

  • Vytvárať kladný vzťah ku škole a k učeniu.

 

  • Formovať u detí prosociálne cítenie.

 

  • Viesť ich k osvojeniu si celoživotných pravidiel.

 

  • Odbúrať u detí stres prostredníctvom aktívneho pohybu.

 

  • Naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť.

 

  • Rozvíjať svoje manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti.

 

  • Využívať aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických projektoch.

 

  • Rozvíjať aktívne estetické cítenie a vnímanie.

 

  • Pestovať sebadisciplínu a znižovať agresivitu.

 

  • Dodržiavať čistotu a hygienu prostredia.

 

  • Posilňovať úctu k rodičom a k ostatným osobám, ku kultúrnym, historickým a národným hodnotám a tradíciám štátu.

 

  • Zdokonaľovať motoriku a osvojenie si pracovných návykov.

 

  • Mať kladný vzťah k životnému prostrediu.

 

  • Rozvíjať pohybové schopnosti pobytom v prírode.

 

 • Spolupracovať s triednymi učiteľmi pri organizovaní podujatí mimo vyučovania.


Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom:

  • oddychovo-rekreačných činností,

 

  • záujmových činností,

 

  • spoločensko-prospešných činností,

 

  • výchovno-vzdelávacích činností,

 

 • prípravy na vyučovanie.

Oddychová a rekreačná činnosť je zameraná na odstraňovanie psychickej únavy, pestovanie sebadisciplíny, otužovanie a upevňovanie zdravia. Je dôležitou časťou náplne voľného času a je založená na princípe dobrovoľnosti. Zaraďuje sa najčastejšie poobede alebo podľa potreby kedykoľvek v priebehu dňa. Podľa situácie a podľa veku žiakov má základný charakter voľných rozhovorov, spoločných hier alebo vychádzky. Na odstránenie únavy po vyučovaní slúžia aj činnosti, ktoré majú náročnejší charakter, ako sú telovýchovné činnosti (turistika, šport a podobne). Zahŕňame sem aj istý typ jednoduchej manuálnej činnosti.

Záujmová činnosť prispieva k uspokojeniu detských potrieb, k rozvíjaniu ich schopností a zručností. Je najdôležitejšou súčasťou obsahu výchovy žiakov mimo vyučovania. Pri vytváraní hodnotovej orientácie človeka má nezastupiteľnú úlohu. Slúži na upokojenie špecifických potrieb a na rozvíjanie záujmov žiakov. Vychovávateľ sa snaží hneď na začiatku podchytiť záujem žiaka a snaží sa ho ihneď rozvíjať.

Príprava na vyučovanie sa zameriava na nácvik a postupné ovládanie samostatnej práce, systematickej a pravidelnej prípravy, grafickej úpravy písma pri vypracovaní domácich úloh.

Zaraďujeme ju medzi povinné činnosti a pod týmto pojmom chápeme všetky činnosti, ktoré súvisia s plnením školských povinností. Formy práce sa tejto oblasti výrazne odlišujú od foriem uplatnených vo vyučovaní.

Pri každej činnosti sa nezabúda na samoobslužnú činnosť, uplatnenie detskej aktivity, iniciatívy, tvorivosti. Zameriava sa na starostlivosť o osobnú hygienu a hygienu prostredia, pracuje sa na rozvoji celej osobnosti dieťaťa.

Tematické oblasti výchovy

  • vzdelávacia

 

  • spoločensko-vedná

 

  • pracovno-technická

 

  • prírodovedno-environmentálna

 

  • esteticko-výchovná /výtvarná, hudobná, literárno-dramatická/

 

 • telovýchovná, zdravotná a športová /turistická/