logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

INFORMÁCIE K OTVORENIU MŠ od 1. 6. 2020

Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania MŠVVaŠ a rozhodnutia zriaďovateľa obce na základe zisteného záujmu rodičov o prihlásenie detí do MŠ

plánuje otvorenie MŠ pre deti od 1. 6. 2020.

 

Dôležité pokyny pre zákonných zástupcov:

Zákonný zástupca:

 

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca šk. r. 2019/2020.
  • Dieťa odovzdáva výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
  • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Vyhlásenie nájdete tu:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf

alebo si ho môžete vyzdvihnúť na sekretariáte školy v dňoch 27. – 29. 5. 2020 v čase od 8.00 – 12.00 hod.

  • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%206.pdf

  • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku, celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ by nemal presiahnuť 10 minút
  • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky

 

Viac informácií o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania MŠ a ZŠ do konca školského roka 2019/2020 nájdete na:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol