logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Dotácia na stravu od 1. 5. 2023

Vážení rodičia,

s účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle §4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“) ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 /1 obed pre predškoláka MŠ
  • 2,10 /1 obed pre žiaka I. stupňa ZŠ
  • 2,30 /1 obed pre žiaka II. stupňa ZŠ.

Dotácia na obedy je poplatok za potraviny, ktoré v súčasnosti platia rodičia. Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce a podľa školského zákona (§140 ods. 10), obec určuje výšku príspevku na úhradu režijných (prevádzkových) nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v zariadení školského stravovania. Preto zákonný zástupca žiaka prihláseného na obed bude naďalej prispievať na režijné náklady v školskej jedálni paušálne čiastkou 2,00 /1 mesiac.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu je potrebné k tomu doložiť potvrdenie od lekára, nie staršie ako 1 rok, napísať žiadosť, v ktorej uviesť meno, priezvisko, rod. číslo, triedu, bydlisko, tel. kontakt a číslo účtu, na ktoré bude dotácia vyplácaná.

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytnutie dotácie na stravu pre Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na tlačive (Žiadosť – návratka)*, ktorú je potrebné si vytlačiť, a ktorú žiadame doručiť triednemu učiteľovi, a to najneskôr v termíne do 21.04.2023. Ak v danom termíne návratku nedoručíte, dieťa nebude mať nárok na poskytnutie dotácie na stravu (stravovanie v plnej výške uhradí zákonný zástupca).

V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (vyplniť zápisný lístok stravníka* – odovzdať vedúcej školskej jedálne). Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

 

Zmena výšky stravného na základe zmeny zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách MPSVaR s účinnosťou od 01.05.2023:

 

 

Veková skupina stravníkov

Desiata Obed Olovrant  

Nákup

potravín

Režijné náklady Stravný lístok celkom  

Dotácia

na stravu

 

Úhrada zákonného

zástupcu

stravník MŠ

(2-5 rokov)

0,45 1,10 0,35 1,90 €/

1 deň

2,00 €/

mesiac

1,90 € + 2 € 0,-€ 1,90 € + 2 €
stravník MŠ

(5-6 rokov) –  predškolák

0,45 1,10 0,35 1,90 €/

1 deň

2,00 €/

mesiac

1,90 € + 2 € 1,40 € 0,50 € + 2 €
stravník ZŠ

I. stupeň

1,50 1,50 €/

1 deň

2,00 €/

mesiac

1,50 € + 2 € 2,10 € 2  €
stravník ZŠ

II. stupeň

1,70 1,70 €/

1 deň

2,00 €/

mesiac

1,70 € + 2 € 2,30 € 2  €

 

Ak sa dieťa/žiak nezúčastní na výchovno-vzdelávacom procese v škole, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred, najneskôr do 14.00 hod. osobne u vedúcej ŠJ alebo telefonicky na tel. č.: 0944236180. V opačnom prípade bude zákonný zástupca musieť sumu za stravu za tento deň uhradiť.

V prípade, že dieťa/žiak ochorie poobede alebo v noci, je možné odhlásiť dieťa ráno najneskôr do 7.30 hod.

Platbu za stravné môžete zrealizovať prevodom na účet alebo v hotovosti do pokladne ŠJ najneskôr do 15. dňa príslušného mesiaca u vedúcej ŠJ.

Číslo bankového účtu na úhradu stravného: SK62 5600 0000 0036 3238 6005 (do poznámky pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko dieťaťa pre správne priradenie platby).

Číslo bankového účtu na úhradu režijných nákladov: SK14 5600 0000 0036 3238 9003 (do poznámky pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka pre správne priradenie platby).

 

Súbory na stiahnutie:

Download (PDF, 404KB)

Download (PDF, 539KB)

Ďalší článok