logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Author: Maja Halečková

Povinnosti rodičov   pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca dieťaťa písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťaťu zmeria teplotu zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) a dieťa si pri vstupe do MŠ dezinfikuje ruky zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) […]
Zobraziť celý článok
POVINNOSTI RODIČOV: Pri prvom nástupe do budovy školy odovzdá žiak vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a o  bezinfekčnosti domáceho prostredia. Žiakovi bude odmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Žiak nemôže mať zvýšenú teplotu a nesmie prejavovať príznaky prenosného ochorenia. V prípade, že žiak bude chýbať v škole tri dni, opäť prinesie vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania MŠVVaŠ a rozhodnutia zriaďovateľa obce na základe zisteného záujmu rodičov o prihlásenie žiakov do školy, plánuje otvorenie školy pre žiakov 1. – 5. ročníka od 1. 6. 2020.   Organizácia bude prebiehať nasledovne: stupeň: žiaci, ktorí budú navštevovať školu, dostanú podrobné informácie o organizácii vyučovania cez triednych učiteľov žiaci, ktorí nebudú navštevovať školu, sa budú vyučovať […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania MŠVVaŠ a rozhodnutia zriaďovateľa obce na základe zisteného záujmu rodičov o prihlásenie detí do MŠ plánuje otvorenie MŠ pre deti od 1. 6. 2020.   Dôležité pokyny pre zákonných zástupcov: Zákonný zástupca:   Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie […]
Zobraziť celý článok
       Žena je slovo, ktoré ukrýva v sebe krásu, duchaplnosť a zmyselnosť. Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd, či ako srdce bez lásky.    Drahé naše mamy, ku Dňu matiek Vám prajeme veľa radosti, šťastia i zdravia, krásu a neutíchajúci úsmev na perách.
Zobraziť celý článok
Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.   Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete vyzdvihnúť OSOBNE v budove základnej školy v termíne od 4. 5. – 15. 5. 2020 od 8.00 – 12.00 hod. za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.   Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje: potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v šk. r. 2019/2020 a po prerokovaní s pedagogickou radou sa v tomto období bude pri hodnotení žiakov postupovať nasledovne: ročník slovné hodnotenie – 4. ročník neklasifikujú sa tieto predmety: informatika, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, tvorivé čítanie […]
Zobraziť celý článok
Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme, že škola je otvorená v pracovných dňoch od 9.00 – 12.00 hod. V prípade, že máte záujem prevziať si osobné veci (nie je to povinnosťou), môžete tak urobiť v určenom čase za prísnych hygienických podmienok (rúška a dodržanie bezpečnostnej vzdialenosti) a za dodržiavania pokynov poverenej osoby. Odber osobných vecí detí MŠ bude možný v máji […]
Zobraziť celý článok