logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Author: Maja Halečková

na základe aktualizovaných usmernení MŠVVaŠ a pokynov ÚVZ upravujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v našej škole od 21. 9. 2020 nasledovne: naďalej je potrebné dodržiavať opatrenia založené na princípe R-O-R (rúško, odstup, ruky) nosenie rúšok je naďalej je pre žiakov 1. stupňa odporúčané, pre žiakov 2. stupňa, zamestnancov a iné dospelé osoby povinné naďalej realizujeme ranný filter telocvičňa a vnútorné priestory na šport […]
Zobraziť celý článok
PONUKA záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021   P. č. Záujmový útvar Vedúci záujmového útvaru 1 Športový krúžok   (1 . – 4. roč.) Mgr.Harčarufková 2 Turistický krúžok  (1 . – 4. roč.) Mgr.Liptáková 3 Šikovný žiačik  (1 . – 4. roč.) Mgr. Jančušová 4 Turistický krúžok Mgr. Semánková 5 Cvičenia z matematiky (9.roč.) Mgr. Šverhová 6 Cvičenia zo slovenského jazyka (9.roč.) […]
Zobraziť celý článok
Prevádzka a vnútorný režim základnej školy   Prevádzka základnej školy bude od 6.45 hod. do 16.00 hod.   Povinnosti zákonného zástupcu   Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do školy a pri odchode zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR). Pri prvom nástupe dieťaťa do školy zákonný zástupca odovzdá písomné […]
Zobraziť celý článok
                                                            Materská škola nástup detí do MŠ – 2. 9. 2020 (streda) od 6.30 hod. pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá Čestné prehlásenie – viď. Príloha 1 ak […]
Zobraziť celý článok
Ani sme sa nenazdali a nadišiel deň, keď sa zatvorili školské brány a žiaci sa rozbehli v ústrety letným dobrodružstvám. No skôr, ako sa všetci rozpŕchli, rozlúčili sme sa so školským rokom ako sa patrí.  Pani zástupkyňa Halečková všetkých privítala na školskom amfiteátri. Zároveň privítala aj starostu obce Hertník Ing.Semaneka. Po slávnostnom príhovore  riaditeľky školy Mgr. Jurčišinovej a zhodnotení celého […]
Zobraziť celý článok
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje nasledovné zmeny a úpravu opatrení v súvislosti s COVID-19 od 22. júna 2020   pri novo nastúpených žiakoch (od 22. 6. 2020) ostáva v platnosti povinnosť predložiť pri vstupe do budovy školy vyplnené a podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo stiahnete tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol   za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania je zodpovedný zákonný zástupca žiaka zákonný zástupca zabezpečí pre […]
Zobraziť celý článok
USMERNENIE K PREVÁDZKE ŠKOLY  od 15. 6. 2020   Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje nasledovné zmeny a úpravu opatrení v súvislosti s COVID-19 od 15. júna 2020   zrušenie limitov počtov detí a žiakov v triedach zrušenie zákazu zmiešavania detí v triedach prevádzka MŠ bude stanované na 10 hodín (od 6.30 – 16.30 hod.) zrušenie povinného merania teploty zrušenie „Prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre […]
Zobraziť celý článok
Povinnosti rodičov   pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca dieťaťa písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťaťu zmeria teplotu zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) a dieťa si pri vstupe do MŠ dezinfikuje ruky zákonný zástupca (sprevádzajúca osoba) […]
Zobraziť celý článok