logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Monthly Archives: marec 2023

Vážení rodičia, s účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle §4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“) ak rodič […]
Zobraziť celý článok
Marec sa už tradične spája so súťažou v prednese poézie a prózy ,,Hviezdoslavov Kubín“. Ani tento rok to nebolo inak. Dňa 15.03.2023 sa v našej škole konala súťažná prehliadka prednesu umeleckých textov s priamym postupom na okresné kolo v Bardejove. Ako učiteľka slovenského jazyka  a literatúry som rada, že záujem žiakov o umelecké texty pretrváva a rok čo rok si vieme vypočuť neustále sa zlepšujúce […]
Zobraziť celý článok
V stredu 22. marca 2023 sa udeľuje žiakom 5.-8.ročníka riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu organizačného zabezpečenia celoplošného testovania žiakov 9. ročníka – Testovanie 9 – 2023. Vyučovanie pre žiakov 1. – 4. ročníka bude prebiehať podľa rozvrhu. […]
Zobraziť celý článok
Testovanie 9 2023 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatých na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy v SR v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Náhradný […]
Zobraziť celý článok
Úhradu za stravu v školskej jedálni môžete zrealizovať spôsobom: prevodom na účet v hotovosti do pokladne ŠJ stravné sa uhrádza do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci Číslo účtu na zasielanie úhrady stravného:  SK62 5600 0000 0036 3238 6005 do poznámky pre prijímateľa vždy uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka pre správne priradenie platby   Rozpis poplatkov za stravné v mesiaci  marec 2023   CENA […]
Zobraziť celý článok
Príroda ukrýva svoje tajomstvá, od tých najjednoduchších fyzikálnych pokusov, chemických reakcií, cez zaujímavosti živých organizmov, až po najkomplikovanejšie procesy. Pomocou vedy sa snažíme pochopiť rovnováhu medzi živou a neživou prírodou. Preto, posledný februárový deň, žiaci našej školy spolu s vyučujúcimi pripravili netradičnú prezentáciu prírodných vied. Žiaci druhého stupňa pripravili zaujímavé stanovištia, pri ktorých ich spolužiaci mohli vyskúšať chemické a fyzikálne […]
Zobraziť celý článok